Page 22 - Y42

Basic HTML Version

ºƷÎÑÐÏ ƱŚŞƘƃ ºº ŜūŹ ÑÏ ŵŶƘƫř
ÍÃMI¹Ä
½¿
ĽŎēĎĿí
ņŃá
Ɩ¸¸ļƃı ķőƒƐ¸¸Ŝƈƃı ľ¸¸ƗōljŇƛı Ɗ¸¸Ƈ
łƐƄĻƑ ›ĴļƀƃıƑ Ŗ¸¸ƃljńƈƃı ljƐƄŻljƌļĻ
ĸĵljńļ¸¸ŗı ľƗŎŇ ĤljĶŨŌƃı ĸƌ¸¸Řƃħ Ǝĵ
ĹŒƘĿħ ŎŻƑ ›ĤıŎƐŜƃı ŎƘŗ ĸĶŻ ĺňĻ ĤljůŎƃı
ŢŰĵ ƎƌļƇƑ ľ¸¸ƗŎňƃı ıŐ¸¸Ə ĹƟƟō Ɓƒ¸¸Ň
Ǝƌů ľňĶƄƃ ƖƋljůō ljƈƇ žƘƀ¸¸Ŝļƃı Ĺljĵljňŗ
ĴƘżƌļƃıƑ ›ŎƘƋlj¸¸ŘƈƃıƑ Ĵ¸¸ļƀƃı ĹljƘŧ ƊƘĵ
ljƋĤljŃ ŎŻ ƎĻŎŃƒŷ ›ƎĻıŎƗĪƇƑ ƍŎƏıƒ¸¸ś Ɗů
ŎŻ ›ĸżƘĿƒƃı őōljŠƈƃıƑ ›ĸƘƃljŰƃı ŎƘƋlj¸¸ŗƛljĵ
ƎƘƄů Ɔƃlj¸¸ŘĻƑ ›ƊƘĿŎňƈƃı ƊƇ Ĥlj¸¸ƇŎżƃı ƍıƑő
ĸĵljļƀƄƃ ĹŒƈ¸¸Ŝŷ ›ƊƗŒŋƙı Ƃ¸¸ĶŻ Ɖƒ¸¸ƃƑƛı
ŎůıƒŻ ƊƇ ljƋĤljŃ ljƈƃ Ã
ljżŷƑ Ǝļňş ĹljĶĿī Ɗ¸¸ů
ŎżƋ ƁƒŇ ĸ¸¸ƈŠŰƃı ĺƘĵ Ƃ¸¸Əħ Ɗů ķőƒ¸¸ĿĨƇ
ƊƇ ƎƈƘż¸¸ŗ ĸŷŒŰƇƑ ›ƎŠƘňƈĻƑ ľ¸¸ƗŎňƃı
ƎňƘňş
ljœĎĘĿí úœĊĄĿí čĉîĜŃ
ʼnĊŔŇîēãō
ĸƗljŸſ Ɩŷ ŶƗŒ¸¸Ŝƃı ľƗŎňƃı ıŐ¸¸Ə ƕƑő
Ɗĵ ŎƈňƇ Ɗĵ ƖƄů Ɔŗljżƃı Ɩĵħ ljƌŌƘŜƃ ŒĿƛı
ōƑŎňĵ Ɣŷƒļƈƃı ƕœıŒƃı Ɩƈżƃı œıŔŌƃı ƖƄů
Ɗů ŕljĶů Ɗĵ ĕı Ŏ¸¸Ķů Ɗů ƍōljƌ¸¸ŗĬĵ ƏÏËË
ƍıƑő ŎŻƑ ›ƎƃĥƑ ƎƘƄů ĕı ƔƄş ĕı Ɓƒ¸¸ŗő
ƂżƋ ljƇ Ɣ¸¸Ƅů ¸ ÍÑËĹ Ɖıŏlj¸¸ś Ɗĵ Ƃ¸¸ŤŸƃı
Œŋĥ ŎƌŘĵ ç ƎſőŎļŘƇ Ɩŷ ƕőƒƌƃı ĽŎňƈƃı
ĺƗƑőƑ ›ŕljĶů Ɗĵ ĕı Ŏ¸¸Ķů ƖĵljňŠƃı Ɗů
Ĵļſ ƊƇ ŎŇıƑ ŒƘų Ɩŷ ĹıŎƗĪƇƑ ŎƏıƒś Ǝƃ
ķŎƈļŰƈƃı ľƗŎňƃı
úœĊă
àîīĊĿí ôñîĀøēí
A
ņŔĔĄĿí ôòķ öĄ÷
ĻơơŐƅijƓ ŐƚƍĴřƝij ƘŹ ĹĦijŔŽ
ƞĩòĜèƅ ŋğã
ÍÃMI¹Ä