Page 21 - Y42

Basic HTML Version

ƕƺƋƺưƫř
ÍÃMI¹Ä
½¾
ƮƫŚƘƫř ƲƯ ŶūŚƀƯ
ŅîÿĎŃ ĊĀĔŃ
ÌÒÑÑ ƅıƒůı Ɩŷ Ɩƌĵ ľƘŇ Ɖljļ¸¸ŗŒļĻ ƉıœljŻ Ɩŷ ƉljŃŒƇ Ŏń¸¸ŘƇ ŮżƗ
ƒƏƑ ĸƘƋljŀƃı ljƌƗŒĻljſ ĸƘ¸¸ŗƑŒƃı ķőƒŧıŒĶƇƟı ƊƇ ĸƘŠŌ¸¸ś ĸżŷıƒƈĵ ÌÒÒË
ljƘŗƑő ŎŃljŘƇ ƅŎŻı ƊƇ ŎŇıƑ