Page 2 - Y23

Basic HTML Version

ـه1429 يناثلا عيبر ــ لولأا عيبر
)
23
(
ددعلا
ÍÃMI¹Ä
4
ُ
لوسرلا طا�مأ مأ ؟نوكلا قر�شأ
ُ
بلقلا مأ ؟ ِّ
يدنلا رجفلا ايارسو
ُ
ليحتست ةرو��ط��سأ اياكح مأ
ـلا ُ
ريغ ليللا شحوم تحت نكي مل
ايابصك لز�ت مل ُ
ضيبلا ىؤر��لاو
ٌ
تا����يواذ ٍ
مز����مز تا��ما��م��حو
ـحلأاو ِ
شمرلا ةعورزملا نويعلاو
تضاف ليللا ر�خآ ُ
تاحارجلاو
ِّ
بحلاب ق� فلأا حتفي ُ
رو�ن�لا اذإو
ُ
ليبسلا َّ
رمتساو ، َ
ت�ئ�ج اذكه
ـجولا اهد ّ
يشي يتلا بولقلاو
ً
ا�عو�مد ْ
ت� خرأ� ف ا�ه� َّ
بر ْ
تر�ظ� ن
ـلا ت�عرز ٍ
بلق َّ
لك ،ت�نأ اذكه
ـحفطت ُ
تاقنخملا ُ
تا��ئ ّ
ر��لاو
ُ
لوهذلا ّ
معف ؟ى�ند�لا تاكلاح
؟ ُ
لوصفلا هنم باسنت ى ّ
مدملا
؟ ُ
ليدنقلا ك� ُ
ه� جو هيف اه َّ
مل
ُ
ليتق ٌ
ملح حبصلاو ،ىريح ِ
حورـ
ُ
ليطتست ىظللاو ، َ
ن� ْ
ض�كار�ت�ي
ُ
ليعامسإ امظلاب تا��م دقلف
! ُ
لوحولا اهتقرغأ دق ، ً
اقوت قادـ
ُ
ل�يز�ه�لا ُ
ن��ي��نلأا ا�ه�ب ى ّ
در��ت��ف
ُ
ل�ي�ل�ه�ت�لاو ر�ي�ب�ك�ت�لا و�ل�ع�ي�ف
ُ
ليضخ ٌ
ح� ب�ص هيبناج ى�ل�عو
ُ
ليئربج ا��هرا��هزأ ي ّ
ور���ي ُ
د��ـ
ُ
ل�ي�سأ ٌّ
د��خ ّ
ر�م�حا� ف ، ً
ءا���� مدو
ُ
لبيسلسلا ُ
ه ُّ
د� م� ي ً
ار�ه�ن َ
ضبنـ
ُ
لوز���ت لا ً
ة����� ّ
قرو ءا��ن��ه َ
ن���ـ
*
دلايملا نويع يف حارج
للها جرف ديلمجا دبع
.)
درولا نويعل ديشانأ
( رعاشلا ناويد نم ةاقتنم *
* * * * *
ةديصق
* * * * *