Page 8 - Y42

Basic HTML Version

ºƷÎÑÐÏ ƱŚŞƘƃ ºº ŜūŹ ÑÏ ŵŶƘƫř
ÍÃMI¹Ä
¼»
ĸƗljƌŰƃı ƊƇ ljƘƋŎƃı Ɩŷ ijljļſ ŪňƗ Ɔƃ
ljƐĵ ƖŬŇ ljƈſ ŕőŎƃıƑ ƅlj¸¸ƈļƏƟıƑ
őƒŠŰƃı ŒƇ Ɣ¸¸Ƅů ƆƗŒƀƃı ƉĥŒ¸¸żƃı
ĤljƈƄů ƅljƈļƏı ŮţƒƇ Ɖljſ Ŏżŷ ›Ɖlj¸¸ƇœƛıƑ
ƅƠƀƃı Ĥlj¸¸ƈƄůƑ ƁƒşƛıƑ Ǝ¸¸żŸƃıƑ ĸ¸¸ŴƄƃı
ƓŒŋƛı ƅƒƄŰƃı ƖŻljĵƑ źŨƌƈƃıƑ ĸŸŘƄŸƃıƑ
›ƎňƘĵljŠƇ Ĩ¸¸ŸŨĻ Ɵ őƒƋ ƉĥŒ¸¸żƃı Ɖƛ
Ɵ Œ¸¸ňĵƑ ›ƍŎ¸¸ŻƒĻ ƒ¸¸ĶŌƗ Ɵ Ã
ljŃıŒ¸¸ŗƑ
›ƎƌƘŰƇ ƊƇ ŵŒ¸¸ļŴƗ Ƃƀƃljŷ ›ƍŒ¸¸ŰŻ ŽőŎƗ
ƒƐŷ ›ƎńƐƌƇ ł¸¸ƐƌƗƑ ›ƍőƒƌĵ ĤƖŤļ¸¸ŘƗƑ
Ŏƌ¸¸ŘƈƃıƑ ›ƎƋljſőħ ƅŎƐĻ Ɵ ƕŐ¸¸ƃı ƉljƘƌĶƃı
ƎƘŸŷ ›ƆƐŸƃıƑ ƆƄŰƃı Ƃ¸¸Əħ ƎƘƃī ƊſŒƗ ƕŐƃı
Ƃſ Ǝ¸¸ƃƒŇ 常Ƈljňŷ ›Ɔ¸¸Ɛļƃljţ ƉƑŎ¸¸ńƗ
ĸŴƄƃı ĤljƈƄů ŶŜƀŷ ›Ǝƃ ĸƇŎŋ ›ƆƐĻljŗıőō
ĴƗŒų Ĵļſ ıƒ¸¸ŸƃĨŷ ›ƎūljŸƃħ ĴƗŒų Ɗ¸¸ů
›ƒňƌƃı Ĥlj¸¸ƈƄů ŕőōƑ ›ƍŒ¸¸ƘųƑ ƉĥŒ¸¸żƃı
Ǝĵ ƊƗŎƐ¸¸ŜļŘƇ ƎƘƃī ƍŎůıƒŻ čƂſ ıƒŰŃőıƑ
ĤljƌĶƃ Ã
Ơşħ ƎƌƇ ıƑŐŌĻı ĸŸ¸¸ŘƄŸƃı ijƠŧƑ
ƅƠƀƃı ĤljƈƄů ƎƌƇ ƂŰŃƑ ›ĸƘƇƠŗī ĸŸŘƄŷ
ƆƏŎůıƒżƃ Ã
lj¸¸ŗljŗħƑ Ɔ¸¸ƐĻıőıƒňƃ Ã
lj¸¸ńƐƌƇ
ƁƒşƛıƑ Ǝ¸¸żŸƃı ĤljƈƄů ƉljſƑ ›ĸ¸¸ƘƇƠƀƃı
ƊƇ ƆƐƇljƀŇħƑ ƆƐĻljŧljĶƌļ¸¸ŗƟ ıƒ¸¸Ƅşħ ŎŻ
ıƒŘŗħƑ ›ƅljƀŇƛı ĹljƗĥ ıƒ¸¸ŗőŎŷ ›ƎƘŇƑ
ĤıŒŻ ljƇħ ›Ǝ¸¸ŃljƐƌƇƑ ƎƗŎƏ Ɣ¸¸Ƅů ƆƐƃƒşħ
ƁƒşħƑ ƎĻĤıŒŻ Ɔįljůō ıƒŗőħ Ŏżŷ ƉĥŒżƃı
ljƐƘŷ ŮŻƑ ljƇ ıƒňţƑĨŷ ›ƎĻljƈƄſ Ɩŷ ŪŸƄļƃı
ijŒŰƃı ĹljńƐƃ Ɣ¸¸ƃī ƍƒŰŃőĨŷ ŵƠŋ ƊƇ
ħŒŻ ljƈĵ ħŒ¸¸żƗ ĭőljŻ Ƃſ Ɖljƀ¸¸ŷ ›Ɔ¸¸ƐĻljŴƃƑ
Ɖħ ŎƘĵ ›ƎĻŐĻlj¸¸ŗħ Ɗů ƍŏljļŗħƑ ƎŌƘ¸¸ś Ǝĵ
›ĹıĤıŒżƃı ƍŐ¸¸Ɛĵ Őŋƛı Ɩ¸¸ŷ ŮŻƑ Ã
ljŷƠŋ
›ljƐƇŎů Ƒħ ljƐļňş Ɣƃī ƎŰŃŒƇ Ɖljſ ž¸¸ƃŏƑ
ŖƗŎżļƃı Ɗ¸¸Ƙĵ ĸňŃőĨļƇ ķŒŬƌƃı 常ƘżĵƑ
ôŃĊĸŃ
ƋħŔžƅij ŐƙƔņĽ ƘŹ
ƣơƅĸĖġèƅ Ƒĩîã Ɲƍĩã ƍ
ljìŐĥïƌ ljġðİã ljìŐĥïƌ ƏİæƌƖƔ ŀîĿð
ÍÃMI¹Ä