Page 68 - Y42

Basic HTML Version

ºƷÎÑÐÏ ƱŚŞƘƃ ºº ŜūŹ ÑÏ ŵŶƘƫř
ÍÃMI¹Ä
»
ĉŎŀĈĿí ôŃċ Œij
ŒŇîñĎĿí łĿîĬĿí
H
łŔļĄĿí ŒëîòģîòĤĿí Œŀī ĊńĄŃ ĊŔĔĿí Ñí ôœá
čŎĤē Ì
Ŋ÷äĘŇō Ŋ÷ĉśō
ŎƈŇħ Ŏ É
ƘŘƃı Ɗĵ ƖƄů ŎƈňƇ Ŏ É
Ƙ¸¸Řƃı ƒƏ
ƓōljƈŃ Ɩŷ ŎƃƑ ›ƆƘƀňƃı ƊŘňƇ Ŏ É
ƘŘƃı Ɗĵ
ljƐĻljƈ¸¸ŗ œŒĵħ ĸİƘĵ Ɩŷ ¸ƏÌÎÍÔ ƅljů ƔƃƑƛı
ĸƇƠŰƃı ƍŎƃıƑ Ƃ¸¸ū ĺňĻ ›ƓƒżļƃıƑ ŭőƒ¸¸ƃı
ŭőƒƃıƑ Ɣżļƃı ľƘŇ ›
K
ŎƈŇħ ŎƘŘƃı ƂƘƄńƃı
šljƗŒƃı ž¸¸ƄĻ Ɩŷ ĺĶƌŷ ›ŎƏŔƃıƑ Ɔ¸¸ƄŰƃıƑ
Ɩŷ ljƐƃƠŋ ƊƇ őlj¸¸ŗ ›ĸňƃljş ĸļĶƋ ķŒŤƌƃı
ŎŰĵ ¸ ņĶşħ ƔļŇ ›ĸƘƌƗŎƃı ŵőljŰƈƃı ź¸¸ƗŒŧ
ƊƘŇ Ƃſ ljƐ Æ
Ƅ Ç
ſ Ç
ħ ƖĻĪĻ ›ĸżŗljĵ ķŒń¸¸ś ¸ ƊƘŇ
ljƐĵő ƉŏĬĵ
Ɩŷ Ĩ¸¸ŜƋ Ɩļƃı ĸşljŌƃı ƎĻŒ¸¸ŗħ 常Ƌljſ
ĴŰļƈƃı ŊƘ¸¸Ŝƃı žƃŏ ›ƍŎƃıƑ Ɔ¸¸ŤĻ lj¸¸ƐļİƘĵ
Ǝƌƀƃ ›ķŎ¸¸ƗŎů šıŒƇĨĵ Ɣ¸¸ƄļĶƈƃı ›Œ¸¸ƘĶƀƃı
ŢƘŸƗƑ ›ƎŷőljŰƇ Ɗ¸¸Ƈ ƎƘż¸¸ŘƗ Ɖljſ žƃŏ ŮƇ
ljƈſ ›ƎŸŨŰĵ ƎƘƄů ŹŎŴƗƑ ›ƎŻƠŋħ ƊƇ Ǝ¸¸ƘƄů
ĸƗĥ ƆƏƑ ›ƅƠ¸¸ůƛı ĸĿƠŀƃı Ǝ¸¸ƃıƒŋħ Ɔ¸¸ŤĻ
ĸƗĥƑ ›
H
ƆƘƀňƃı ōƒƈňƇ ŎƘŘƃı ĸƇƠŰƃı ĕı
ƆƏŒƐśħƑ ›
H
ƆƘƀňƃı Ɔ¸¸śljƏ ŎƘ¸¸Řƃı ĕı
ĕı ĸƗĥ ƒ¸¸Ə Ǝĵ Ã
ĸƄ È
ş Ɔ¸¸ƏŒŀſħƑ Ɔ¸¸ƏœŒĵħƑ
ĕı ƍŎƈŴĻ ƆƘƀňƃı ƊŘňƈƃı ŎƘŘƃı ƔƈŬŰƃı
ĤƟĪƏ ƊƘĵ ƔƃƑƛı ƎĻĨ¸¸ŜƋ ĺƋljƀŷ ƎļƈŇŒĵ
ƖżļŘƗƑ ›ƆƐĵőljńĻ ƊƇ ŎƘŸļ¸¸ŘƗ ›ƅƠůƛı
ƎƋƒƌ¸¸ È
Řň Æ
ļŘÆ
Ɨ ljƇ ƆƐƌƇ ƔżƄļƗƑ ›ƆƐƇƒƄů ƊƇ
ƎƋıŒŻƛƑ Ǝƃ ƖŇƑő ĤıŐų ƊƇ
ôŔńŀĬĿí Ŋøēíčĉ
ƎƋıŒŻħ Œįljŗ Ɗů Ã
ljŸƄļŌƇ ljƋŎƘ¸¸ŗ ƊƀƗ Ɔƃ
› ƖƃƠƈƃı Ĵ¸¸ƘĻljļƀƃı Ɣ¸¸ƃī Ɓƒ¸¸ŋŎƃı Ɩ¸¸ŷ
Ɖljſ ľƘŇ ĸ¸¸ĵljļƀƃıƑ ķĤıŒżƃı Žlj¸¸ƌƏ Ɔ¸¸ É
ƄŰļƘƃ
ƅ Ç
ŎƗ Ɔƃ ljƋŎ É
Ƙ¸¸ŗ Ɗƀƃ ›ŮƘƈńƃı ƓŎ¸¸ƃ Ã
ljŷƒƃĨƇ
›ƆƐƌƇ ƎĻōljŸļŗı ƅŎŰƃ ›ŒƐś ƊƇ Œŀſħ ŽljƌƏ
ņĶşħ ľƘŇ ›ĺƘĶƃı Ɩŷ Ɔ¸¸ É
ƄŰļƃı Ɣƃī ƂżļƋljŷ
ŎƈŇħ ŎƘ¸¸Řƃı ƂƘƄńƃı ƍƒĵħ Ǝƃ Ɓ É
Ƒƛı Ɔ¸¸ É
ƄŰƈƃı
ƍŔƘſŒĻ ŮƇ ›ƆƗŒƀƃı ƉĥŒżƃı Ǝį È
Œ Ê
ż Ç
Ɨ Ɖljƀŷ ›
H
ŶŻƒƃljĵ ƅljƈļƏƟıƑ ĸňƘňŠƃı ķĤıŒ¸¸żƃı ƔƄů
ƉĥŒżƃı Ɔļŋ É
ƆĻħ Ɖħ ljƇƑ ljƈƏŒƘųƑ ƅljųōƝıƑ
ƊƇ ĸ۸¸ŗljļƃı œƑljńļƗ Ɔƃ ŎŰĵ ƒƏƑ ¸ Ɔ¸¸ƗŒƀƃı
ĸƗƑœƒňƃı Ĵļƀƃı ĸŗıőŎĵ ħŎļĵı ƔļŇ ¸ ƍŒƈů