Page 39 - Y42

Basic HTML Version

ƾƟŚŰƫř źƄŝ Šŝƺţ
ÍÃMI¹Ä
¿¼
ÌîĄĿí ùčîĄĿí ņñ ĎĘñ ôñŎ÷
ƉƒĵŒŨƗƑ ƉƒĵŒŜƗ ƍĩljżŷő ƍŎƌůƑ ›ƍőıō Ɩŷ ƍƒƐƃ ƊƇœ Ɩŷ Ɖljſ Ã
ıŒ¸¸Ŝĵ Ɖħ ƖƀŇ
ƖƏƠƈƃı ŮƈŘŷ › ƅƠŘƃı ƎƘƄů ŒŸŰŃ Ɗĵ ƔŗƒƇ ƅljƇƝı ›ōıŎŴĵ Ɩŷ ƍőıō ƔƄů œljļŃı
ljƏŎƘĵƑ ĸƗőljŃ ĺŃŒŌŷ ›őıŎƃı žƄĻ ƊƇ ŁŒŌĻ ŞŻŒƃıƑ ĴŠżƃıƑ ĤljƌŴƃı Ĺıƒ¸¸şħƑ
őıŎƃı ƍŐƏ ĴŇljş ›ĸƗőljŃ ljƗ ƅljƇƝı ljƐƃĨ¸¸Řŷ ›ijőŎƃı Ɩŷ Ǝĵ ĺƇŒŷ ƂŸƌƃı ĸ¸¸ƇljƈŻ
ŎĶů ƅħ ŒŇ
ŒŇ Ƃĵ ĺƃljżŷ
ƍƟƒƇ ƊƇ ŵljŋ Ã
ıŎĶů Ɖljſ ƒƃ ›ĺŻŎş ƅƠŘƃı ƎƘƄů Ɓljżŷ
ŽĨŨĵħ ljƇ ¸ Œƀ¸¸Řƃı ķŎįljƇ ƔƄů ƒƏƑ ¸ ljƏƟƒƇ ƁljŻ ƎƘƄů ĺƄŋōƑ 常ŰŃő lj¸¸ƈƄŷ
ljƌƘƄů
ƂŃŒƃı žƃŏ ŵljşƑħ Ǝƃ ĹŒſŏ ƆĿ ›ıŐſƑ ıŐƀĵ ƂŃő ƖƌĿŎŇ ĺƃljżŷ
Őŋħ ĸƘŇljƋ ƕħ ›Ɔūljƀƃı ŒŸŰŃ Ɗĵ ƔŗƒƇ ĕıƑ ƎƋī žňƗƑ Ɓljżŷ
ıŐſ ĺƃljżŷ
ĺŸŻƑ ƕŐƃı ĺƋħ ƕŎƘ¸¸ŗ ljƗ Ǝƃ Ɓljżŷ ›Ǝżňƃ ƔļŇ Ã
ljůŒ¸¸ŘƇ Ã
ljƘŷljŇ Œ¸¸Ŝĵ ƎŰĶļŷ
›ƎƌƇ ƎƄƈůƑ ƎƄŰŷ Ɗ¸¸Ƈ ƔƘňļ¸¸ŗıƑ ›ƔƀĵƑ ›őŐļůı ƆĿ ĸƗőljńƃı ĺĶŧljŋƑ ijlj¸¸Ķƃljĵ
ŎĶů ŎĶů Ƃĵ ƁljŻƑ šőƛı ƔƄů ƎƗŎŋ űŒƇƑ ƍŎƗ ƔƄů ijljļŷ
ōljƏŔƃı ōljĶŰƃı ƊƇ ņĶşħƑ Ɩŷljňƃljĵ ŵŒů ƔļŇ Ã
ıŒŗljŇ Ã
ljƘŷljŇ ƎƐŃƑ ƔƄů ƅljƏ ƆĿ
ƆƏŎƏŔĵ Ƃŀƈƃı ijŒŤƗ ƊƗŐƃı
Ɩŷ Ǝƃ ƂƘżŷ źƄŰƇ ƎĵƒĿƑ ŎůŒƗ Ĥljļ¸¸Ŝƃı Ɩŷ ŎŃƑ ƎƋħ Ɩŷljňƃı Œ¸¸Ŝĵ Ɗů ƂżƋ ljƈƇƑ
ijƒŀƃı ŭŔƌĻ ĺŻƒƃı ıŐƏ ƂŀƇ
ōŒĶƃı Ƃƈňļĵ ƆƐƘ¸¸ŗıƑĨŷ ijljƘŀƃljĵ ƆƐĻlj¸¸ŗıƒƈĵ Ɩƃ ĸŻljŧ ƟƑ ŒƘŀſ ĤıŒżŸƃı Ɓljżŷ
ƎƋƒƄƈňļƗ ljƈſ
ƁljŻ ƎƋı Ǝƌů ƂżƋ ljƈƇƑ ›ŎƏŔƃıƑ Ɠƒżļƃı Ɩŷ ŒƘŀſ ŒŰś Ǝƌů ƂżƋ ŎŻƑ
Ɠƒƌƃı ޸ ¸ƈƃ ĕlj¸ ĵ Ɔ¸¸ ŘŻħ
ĸňƃljƈƃı Ĵ¸ Ƅżƃı ĤljƇ ijŒ¸ śƑ
Ǝ¸şŒ¸Ň Ɗ¸ Ƈ Ɖlj¸ ŘƋƞƃ Ŕůħ
ĸňƃljƀƃı Ǝ¸ ŃƑƛı ƁıĪ¸ ŗ ƊƇƑ
ƔƌŴƃı ıŏ Ɗ¸ ƀĻ ĕljĵ ƊŴļ¸ ŗljŷ
ĸňĵıŒƃı ĸ¸ żŸŠƃljĵ lj¸ ŨĶļŴƇ
ōōĪ¸ ŗ ƔżļƃıƑ Ŕ¸ ¸ů ŕĨ¸ ¸Ƙƃı
ĸňţljŷ lj¸ Ɛƃ ŖŸƌƃı ĸ¸ ĶųőƑ
ķŒĵ Ǝƃ lj¸ ¸¸ƘƋŎƃı ĺ¸ Ƌljſ Ɗ¸¸Ƈ
ĸ¸ňĵıŏ Ǝ¸ ¸ƃ lj¸¸ƇƒƗ lj¸ ƐƋĬ¸¸ŷ
ĸļ¸Ŵĵ Ǝ¸ ĵ ņƘş Ɔƃlj¸¸ ŗ Ɔ¸¸ſ
ĸ¸ŇőljĶƃı Ǝ¸ ĵ ƕŎƐů Ƃ¸ įlj¸ŻƑ
ĸƌƘŻ ƍŎƌů 常 ŘƇħƑ Ɣ¸ ŘƇħ
ĸ¸ňįljƋ Ǝ¸ ĵŎƌĻ ĺ¸ ¸ň¸ĶşħƑ
ƎƌƗœıƒƇ ĺ¸ Ƌljſ Ɗƈƃ Ɣ¸ ĵƒ¸ŧ
ĸ¸ňŃıő Ǝ¸ ĵő Ɩ¸¸ŻƟƗ ƅƒ¸ ¸Ɨ
ƕōƒƈňƈƃı ŊƘŜƃı ķōljŰŘƃı łƐƋ ›ƖƋƟƘƈƃı ƖƄů ŎƘŘƃı ĸƇljƇƝı ĸŷŒŰƇ Ɩŷ ĸƇıŒƀƃı ŁljƐƌƇ