Page 34 - Y42

Basic HTML Version

ºƷÎÑÐÏ ƱŚŞƘƃ ºº ŜūŹ ÑÏ ŵŶƘƫř
ÍÃMI¹Ä
¾Á
ĽŎēĎĿí
ņŃá
›
A
Źōlj¸¸Šƃı ƅljƇƝı Ɖħ Ĵ¸¸ƗőƟ
ĸŃljňĵ 常Ƌljſ ĸƇƛı Ɖħ ƓŒ¸¸Ɨ Ɖljſ
ljƐļƘŠŌ¸¸ś ķōljŰļ¸¸ŗı Ɣ¸¸ƃī ĸ¸¸ňƄƇ
ƁƠŋ Ɗ¸¸Ƈ ž¸¸ƃŏ Ɠƒ¸¸ŨƋıƑ ›ĸƘƇƠ¸¸ŗƝı
ķŎŰşƛı ĸŷljſ ƔƄůƑ ķŒƈļ¸¸Řƈƃı ƎĻljƐƘŃƒĻ
ƅħ ĸƘŻƠŋƛı ƅħ ĸ¸¸ƘůljƈļŃƟı ljƐƌƇ Ĥıƒ¸¸ŗ
ĹıőljƘļƃı ƅljƇħ ŵƒŻƒƃı ƂŃħ ƊƇ ›ĸƗƒĵŒļƃı
ķŎƘżŰƃı Ɣ¸¸Ƅů ķŎŷıƒƃı ķŎňƄƈƃı ĸ¸¸ƗŎƘżŰƃı
ŭőŔƃ ƟljńƇ ĤƟĪƏ ŎńƗ Ɵ Ɩſ ›ĸƘƇƠŗƝı
ĸƇıŎƐƃı ĸƗōljňƃƝı ƆƏőljƀŷħ
ŶƘſ ƎƘƌƘů ƅĨ¸¸ĵ žƃŐſ ƅljƇƝı Ū¸¸ŇƟ
Ɩŷ őljƀŷƛı ƍŐƏ ƉƒƐŃıƒƗ ƉƒƈƄŘƈƃı Őŋħ
ĹŐŋħ ŶƘſƑ ›ƆƏōƠĵ ƖŷƑ ›ƆƏőıō Œżů
ljƇ Œŀſħ ƉljſƑ Ɔ¸¸ƐĻljŰƈļńƇ Ɩ¸¸ŷ ƕŒ¸¸ŘĻ
ƕƑŏ ŕljƌƃı ƊƇ ĸƇljŰƃı ƔƄů ƅljƇƝı Ɣ¸¸ŜŌƗ
ĴƘńļŘĻ Ɖħ ĸƘ¸¸Ŝŋ ķōƑŎňƈƃı Ĺljŷljżŀƃı
ĹljŇƑŒŧƛı ƍŐ¸¸Ə ŮƇ ljƐĻŎƘżů ŁŔ¸¸ļƈĻƑ
Ɵ ƖƏƑ ›ĸ¸¸Ƙƃljļļƈƃı ĹıƒůŎƃıƑ ›ĸ¸¸ƘƃljŴƃı
ƕƒŨƌĻ lj¸¸ƇƑ lj¸¸ƐļżƘżŇƑ lj¸¸ƐĻljƘŸƄŋ Ɔ¸¸ƄŰĻ
ŝƠŋīƑ ŹŎŠĵ žƃŏ Ƃƀĵ ķŎżļŰƇ ›ƎƘƄů
ķĤıŒĵƑ
ƂĶŻ ƊƇ ljŸůljŤƇ ıŎƐŃ ŒƇƛı ıŐƏ ŎƃƑ
ĹƠƈňƃı žƄĻ šljƐŃī ƂƘĶ¸¸ŗ Ɩŷ ƅljƇƝı
ƉljƘſ ōŎƐĻ Ɔƃ Ɖī Ɩ¸¸ļƃı ĸƇıŎƐƃı ĸƗōljňƃƝı
ƉljƘſ ōŎƐĻ ljƐƋĬŷ ›ljƇljŬƋƑ ķŎƘżů ƅƠ¸¸ŗƝı
ƅljƇƝı ƔƄů ƆļňļƗ Ɖljƀŷ ›ƆƄ¸¸Řƈƃı ōŒŸƃı
A
ĵĉîĜĿí ŁîŃří čōĉ
õíĉîŔķ ôìŔŌ÷ Œij
óŜİĿí ôŌÿíŎńĿ óĐŔńøŃ
ŇìĶèƅ ĸóå ƍƅʼnÜ ĶĠòé ƍ
ljìŐĥïƌ ljġðİã ƏİĨõĦï ljĪàĿöïƌ ljĪĦî
ÍÃMI¹Ä