Page 15 - Y42

Basic HTML Version

ƱōźƤƫř ŶƿƺŬţ ƾƟ ŠƯŶƤƯ
ÍÃMI¹Ä
¼Â
ƆƐƌƇ ŶƃĪƇ Ƃſ
ƂƈŰƄƃ ljƌżŷƒƗ Ɖħ ƔƃljŰĻ ĕı ƁĨŗħƑ ıŐƏ
ŒƘŠƌƃı ƆŰƋƑ Ɣ¸¸ƃƒƈƃı ƆŰƋ ƎƋī ›ņ¸¸ƃljŠƃı
ƊƘĶƘŨƃı Ǝ¸¸ƃĥƑ Ŏ¸¸ƈňƇ Ɣ¸¸Ƅů ĕı Ɣ¸¸ƄşƑ
ƊƗŒƏljŨƃı
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
ŎƈňƇ ō › ƉĥŒżƃı ŊƗőljĻ ĸƘƋĥŒŻ Ĺljŗıőō ũ Ì
ÌÍÍ ŒƘŴŠƃı ƊƘŘŇ
ÏÌÐ ƖƋƠŻljĶƃı ›ƉĥŒżƃı Ƃżƌƃ őljŠļƋƟı ĺƀƋ Í
ÍÍÎ Ì ƖŜſőŔƃı ›ƉljƏŒĶƃı Î
ÌÍÎ ƖįƒŌƃı ›ƉljƘĶƃı Ï
ŎƈňƇ ō › ƉĥŒ¸¸żƃı ŊƗőljĻ ĸƘƋĥŒŻ Ĺlj¸¸ŗıőō Ð
ÌÍÎ ŒƘŴŠƃı ƊƘŘŇ
›ƉljƘĶƃı ٸ¸ƈńƇ ›Ò Ì Ɩ¸¸ŗƒŨƃı ›Ɖlj¸¸ƘĶļƃı ũ Ñ
ÌÍ Ìƅ ƖŗŒĶŨƃı
ÑÎÌ Í ƖƌƘƄƀƃı ›Ɩŷljƀƃı ƊƇ Ɓƒşƛı Ò
ƆƋljų ›ƉĥŒ¸¸żƃı ƅƒ¸¸Ƅů Ɩ¸¸ŷ ĹıŒ¸¸ţljňƇ ũ Ó
ÌÓÒ Ŏƈňƃı ƕőƑŎŻ
ōƒŃ ¸ ÏÌÌ Í őƒŬƌƇ Ɗĵı ›ijŒŰƃı ƉljŘƃ Ô
ÌÑÒ Ì ƕőŔńƃı ›ŒŜƌƃı ÌË
Ï ĸƗƙı ƂƇŔƈƃı ķőƒŗ ÌÌ
ÑÌÏ Í ƖƌƘƄƀƃı ›Ɩŷljƀƃı ƊƇ Ɓƒşƛı ÌÍ
ÑÌÏ Í Ɖ ƅ ÌÎ
ÑÌÑ Í ƖƌƘƄƀƃı ›Ɩŷljƀƃı ƊƇ Ɓƒşƛı ÌÏ
ÌÑÓ Ì ƕőŔńƃı Ɗĵı ›ŒŜƌƃı ÌÐ
ĺĶŘƋ ƆŇ ¸ĵ ĸňļļŸƈƃı őƒ¸¸Řƃı ƖƏ ƆŇ Ɓĥ ÌÑ
ƂŰŃ Ɩŷ ž¸¸ƃŏƑ ›ƉƠŷ Ɓĥ Ɓlj¸¸żƗ ljƈſ ›Ǝ¸¸Ƙƃī
›ƆŇ Ɓĥ ƁƒżĻ ijŒŰƃıƑ › Ã
ıŎ¸¸ŇıƑ Ã
ljŷŒŇ ƆŇ
ƁljŻ ›ŵƠ¸¸ļŋı ķŒƘŋƛı Ɩ¸¸ŷƑ ›Ɔ¸¸ƘƇıƒňƃıƑ
ĺƘƈƀƃı
Ã
ĸƗĥ ƆŇ Ɓĥ Ɩŷ Ɔƀƃ ljƋŎŃƑ
ijŒŴƇƑ ƖżĻ lj É
ƌƇ ljƐƃƑĨĻ
ŒƗŒŤƃı ƉıŎ۸¸ŗ Ɗĵı ›ĤıŎļĵƟıƑ Ŷ¸¸Żƒƃı ũ
ÏË ĺƘƈƀƃı ›ĹljƘƈśljƐƃı ›Óϸ ÓÎ
ÐÌ͸ Ïƅ ƖŗŒĶŨƃı ›ƉljƘĶƃı ŮƈńƇ ũ ÌÒ
ÎÓÔ¸ ÎÓÓ ƖƋljŃŒńƃı ›œljńůƛı ƂįƟō ũ ÌÓ
ÑÓ ŒƗŒŤƃı ƉıŎŰŗ Ɗĵı ›ĤıŎļĵƟıƑ ŶŻƒƃı ÌÔ
ÒÐ Ɖ ƅ ÍË
ũ ÍÌ
ÎËƑ ÍÔ ƉljļƗƙı Œŧljŷ ķőƒŗ ÍÍ
ÎƑ Í ƉljļƗƙı ƁljŸƋƛı ķőƒŗ ÍÎ
ÌÍÌ ĸƗƙı ķŒżĶƃı ķőƒŗ ÍÏ
ÍËÏĸƗƙı ŵıŒůƛı ķőƒŗ ÍÐ
ľƗŎŇ ÑÑ Ô Œ¸¸ńŇ Ɗĵı ›ƕőljĶƃı ņ¸¸ļŷ ũ ÍÑ
ÐËÍ
ÑËÐ Í ƖƌƘƄƀƃı ›Ɩŷljƀƃı ƊƇ Ɓƒşƛı ÍÒ
ŔƘŃƒƃı ›ÌÑÎ Ì ƕőŔ¸¸ńƃı Ɗĵı › Œ¸¸Ŝƌƃı ũ ÍÓ
ÍÒ ʼnıŒŷ ƒĵħ ŎƈňƇ ō ›ŎƗƒńļƃı ƅljƀŇħ Ɩŷ
Ɩŷ ŔƘŃƒƃı ›ÐÌ ƖƋljŃŒńƃı ›Ĺlj¸¸ŸƗŒŰļƃı ũ ÍÔ
ÍÒ ʼnıŒŷ ƒĵħ ŎƈňƇ ō ›ŎƗƒńļƃı ƅljƀŇħ
ÌÑÑ Ì ƕőŔńƃı Ɗĵı ›ŒŜƌƃı ũ ÎË
ÏĸƗƙı ƂƇŔƈƃı ķőƒŗ ÎÌ
Ì ƕőŔńƃı Ɗĵı ›ŒŜƌƃı ũ ÎÍ
ÌÑÏ Ì ƕőŔńƃı Ɗĵı ›ŒŜƌƃı ũ ÎÎ
ƒĵħ ŎƈňƇ ō ›ŎƗƒńļƃı ƅljƀŇħ Ɩŷ ŔƘŃƒƃı ũ ÎÏ
ÍÓ ʼnıŒŷ
ÌÑи ÌÑÏ Ì ƕőŔńƃı Ɗĵı ›ŒŜƌƃı ũ ÎÐ
ŎƈňƇ ō ›ŎƗƒńļƃı ƅljƀ¸¸Ňħ Ɩŷ Ŕ¸¸ƘŃƒƃı ũ ÎÑ
ÍÓ ʼnıŒŷ ƒĵħ
Ɩĵħ Ɗ¸¸ĵ Ɩ¸¸ƀƇ ›ƉĥŒ¸¸żƃı ijıŒ¸¸ůħ Ƃƀ¸¸ŜƇ ÎÒ
ÌÌ Ĵƃljŧ
ŎƈňƇ ō ›ŎƗƒńļƃı ƅljƀ¸¸Ňħ Ɩŷ Ŕ¸¸ƘŃƒƃı ũ ÎÓ
ÏÒ ʼnıŒŷ ƒĵħ
ÒÍ Ì ƕőƑœŒƐŜƃı ›ŒƏıŔƃı ŅljĶŠƈƃı ÎÔ
ÒÎ Ì ƕőƑœŒƐŜƃı ›ŒƏıŔƃı ŅljĶŠƈƃı ũ ÏË
ƒĵħ ŎƈňƇ ō ›ŎƗƒńļƃı ƅljƀŇħ Ɩŷ ŔƘŃƒƃı ũ ÏÌ
ÏÔ ʼnıŒŷ
Ì ĸƗƙı ŝƠŋƝı ķőƒŗ ÏÍ
ÌÓ ĸƗƙı Ɖljƈżƃ ķőƒŗ ÏÎ
Ŷ¸¸Ŝſ ›ÎÍÌ ƕőŔńƃı Ɗĵı ›ĸƗljƐƌƃı ĸ¸¸Ɨljų ũ ÏÏ
ÎÐÏ Ì ĸŸƘƄŋ ƖŃljŇ ›ƉƒƌŬƃı
ÌÎÎÒ Í ĸŸƘƄŋ ƖŃljŇ ›ƉƒƌŬƃı ŶŜſ ũ ÏÐ